Thông tin luận án

Ngày 08-05-2014

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Kim Pha

Tên luận án: Nghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Khoá đào tạo: 2010 - 2014

Người hướng dẫn khoa học: TS. Teresita V. Dela Cruz

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Cơ sở đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản lý Giáo dục giữa Đại học Thái Nguyên - Việt Nam và Đại học tổng hợp Southern Luzon -Philippines.

Đơn vị cấp bằng: Đại học tổng hợp Southern Luzon – Philippines.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã nghiên cứu các phong cách quản lý chủ yếu ở các trường trung học phổ thông (THPT) tại Hải Phòng bao gồm: quản lý chuyên quyền, quản lý dân chủ, quản lý phân quyền sâu; trong đó tìm ra phong cách quản lý dân chủ được quan tâm nhất để áp dụng tại các trường trong địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Luận án đã chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoạt động tại trường THPT tại Hải Phòng bao gồm: nhóm học sinh có khả năng tự định hướng, sự cống hiến của các giáo viên, môi trường lớp học, công nghệ, học tập và sự khuyến khích khác nhau cho từng cá nhân, trong đó nhóm học sinh với khả năng tự định hướng có ảnh hưởng quan trọng nhất.

3. Luận án đã xác định được sự tương quan giữa từng phong cách lãnh đạo của cụ thể của Hiệu trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoạt động. Phong cách quản lý dân chủ được thể hiện bằng việc tham khảo ý kiến của giáo viên và các nguồn thu từ các kế hoạch hay dự án; tổ chức các cuộc họp để có ý kiến chuyên vấn của giáo viên khi có sự việc xảy ra hay các chiến lược cần thiết để giữ cho hoạt động của trường theo đúng kế hoạch đề ra, sử dụng quyền quản lý giúp đỡ cấp dưới phát triển , luôn đưa ra quyền bầu cử cho giáo viên mỗi khi có quyết định , tìm hiểu ý kiến của từng giáo viên chuyên môn , làm việc với từng giáo viên để giải quyết vấn đề liên quan đến sự kỳ vọng vai trò hiệu trưởng , tạo cho giáo viên khả năng tự định hướng trong công việc , cố gắng bao hàm ý kiến của 1 hoặc vài giáo viên trong việc ra quyết định nhưng vẫn giữ vai trò quyết định chủ chốt , chỉ ra cho giáo viên khi đi lệch tiến trình hoạt động và thiết lập một tiến trình mới.

4. Kết quả nghiên cứu về hiệu suất hoạt động tại các trường THPT tại Hải Phòng cho thấy hầu hết các trường trung học ở thành phố Hải Phòng (9/14 trường nghiên cứu) có hiệu suất cao hơn so với hiệu suất trung bình của các trường trong 5 năm 2008 - 2013. Trường THPT Ngô Quyền dẫn đầu với 94,8 và THPT Phan Đăng Lưu thấp nhất (36,3). Trên cơ sở năm học, năm học 2012-2013 có giá trị trung bình cao nhất (76,8) trong khi ít nhất là năm 2008-2009 với kết quả 58,1.

5. Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của sự đa dạng trong động lực phát triển với hiệu suất hoạt động cho thấy sự đa dạng trong động lực phát triển đóng góp cao nhất, tối đa có thể đến 1 %.

6. Luận án chỉ ra việc cần thiết phải có một chiến dịch và kế hoạch hành động phù hợp cho việc áp dụng phong cách quản lý của hiệu trưởng tại các trường THPT tại Hải Phòng.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẪN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Quản lý các trường THPT có thể tham khảo các phong cách lãnh đạo và các kết luận có liên quan ở luận án để tăng cường vai trò cũng như hiệu quả quản lý và hiệu suất hoạt động của trường mình.

-                    Thông qua nghiên cứu này các hiệu trưởng và giáo viên các trường THPT nhận thức rõ hơn về lợi ích và trách nhiệm của họ trong quá trình xây dựng cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển nhà trường.

* Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

- Nghiên cứu sâu hơn về sự cân bằng các phong cách quản lý của Hiệu trưởng.

- Nghiên cứu mối quan hệ của các yếu tố giảng dạy và việc xếp hạng năng lực ở cấp trung học cơ sở và tiểu học tại Hải Phòng.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DEM. Candidate: Nguyen Kim Pha

 

Research Title: Principal’s Leadership Style and Instructional Variables Affecting the Performance of High Schools at Hai Phong City, Vietnam.

Major: Educational Management.

Training course: 2010 - 2014

Scientific supervisor:  Dr. Teresita V. Dela Cruz

Training location: College of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, Vietnam

Type of program: International joint training program on doctor of Educational Management, between Thai Nguyen University - Viet Nam and Southern Luzon State University - Philippines.

Degree granting institution: Southern Luzon State University, Philippines.

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. The dissertation studied some primarily leadership styles in high schools in Haiphong included: Authoritative leadership, democratic leadership and delegative leadership whereas democracy leadership was most interested to apply at high schools in the city of Hai Phong.

2. The dissertation specified factors affecting performance in high schools in Hai Phong included: Self-regulated learners, Teacher characteristics, Classroom climate, Technology and learning and Motivation in Diversity in which Self-regulated learners has the most significant effect.

3. The dissertation has also identified correlation between each specific leadership styles and factors affecting performance. Democratic leadership style is asking for teachers’ ideas and input on upcoming plans and projects, calling a meeting to get teachers’ advice when things go wrong and strategy is needed to keep project or process running on schedule, and using leadership power to help subordinates grow, under teacher’s characteristics; counting himself and teachers to vote whenever a major decision has to be made, seeking approval of each individual or the majority for a major decision to pass in the department, working with teachers to resolve differences when there are differences in role expectations, using leadership power to help subordinates grow, and making teachers exercise self-direction once committed to objectives , under classroom climate; statement 2 for technology in learning; and trying to include one or more teachers in determining what and how to do it but is still the final decision making authority and telling teachers that procedure is not working correctly when something goes wrong and establishes a new one for motivation in diversity.

4. Research results of performance at high schools in Hai Phong City showed that most of the high schools in Haiphong (9/14 researched schools) have higher performance compared with the average performance in the 5 years from 2008 to 2013. Ngo Quyen High School leads the way with 94.8 and Phan Dang Luu was the lowest (36.3). On the basis of the school year, the 2012-2013 school year have the highest average value 76.8 and 2008-2009 school year was at least (58.1).

5. Research findings on the impact of diversity in motivation to develop performance skills taught to show the diversity in development dynamics highest contribution which up to 1 %.

6. The dissertation pointed out the need to have a campaign and action plan for applying the appropriate leadership style of the principal in high schools in Hai Phong City.

Các bài liên quan